ფასები და პირობები

სტუდიაში მოსწავლეთა ჩარიცხვა:

სტუდიაში მოსწავლე ჩაირიცხება მშობლის (ან კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადების საფუძველზე; განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი საბუთები:
- დაბადების მოწმობის ან პირადობის მოწმობის ასლი;
- ორი ფოტოსურათი 3X4;
სტუდიის დირექციასა და მშობელს (ან კანონიერ წარმომადგენელს) შორის იდება ხელშეკრულება

სწავლის პირობები და საფასური:

I ჯგუფიხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია

მოსწავლეების მიღება: 6 წლიდან  ზევით

მეცადინეობა ჩატარდება კვირაში ორჯერ

გაკვეთილის ხანგრძლივობა – 1,5 საათი

სწავლის საფასური- 75 ლარი 

 I I ჯგუფი (სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის)- ხატვა

მოსწავლეების მიღება: 4 – 6 წელი

მეცადინეობა ჩატარდება კვირაში სამჯერ

გაკვეთილის ხანგრძლივობა – 40 წუთი

სწავლის საფასური- 75 ლარი

III ჯგუფი – გამოყენებითი ხელოვნება (ბატიკა, აპლიკაცია, თოჯინები, დეკორატიული ხელოვნება)

მეცადინეობა ჩატარდება კვირაში ერთხელ (ოთხშაბათს ან შაბათს)

გაკვეთილის ხანგრძლივობა – 2 საათი.

სწავლის საფასური: 75 ლარი, სტუდიის მოსწავლეებისთვის -38 ლარი.

IV ჯგუფი – ძერწვა

მეცადინეობა ჩატარდება კვირაში ერთხელ (სამშაბათს ან შაბათს)

გაკვეთილის ხანგრძლივობა – 90 წუთი

სწავლის საფასური: 75 ლარი, სტუდიის მოსწავლეებისთვის -38 ლარი.

გადასახადი:

გადასახადის გადახდა წარმოებს მიმდინარე თვის პირველ ან მეორე გაკვეთილზე, სტუდიის დირექციის მიერ მითითებულ ანგარიშზე.
მშობელი (ან კანონიერი წარმომადგენელი) ვალდებულია 1-10 რიცხვამდე წარადგინოს ადმინისტრატორთან გადახდის ქვითარი.
გადასახადის დაგვიანების შემთხვევაში მოსწავლე არ დაიშვება გაკვეთილზე.

გაკვეთილის გაცდენა:

გაცდენილი გაკვეთილის აღდგენა არ მოხდება.
გაცდენის შემთხვევაში მოსწავლე არ თავისუფლდება გადასახადისგან;

სტუდიაში მოსწავლე უზრუნველყოფილი იქნება სამხატვრო ინვენტარით;
(გუაში, ფანქარი, ფურცელი, საშლელი, ფუნჯი, წინსაფარი, მანჟეტები და სხვა)

გამოფენები და სხვა ღონისძიებები:

სტუდიის მიერ მოწყობილ გამოფენებსა და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება სავალდებულოა და მოსწავლეს გადაეცემა მონაწილეობის დამადასტურებელი სიგელი. წლის განმავლობაში მოეწყობა ექსკურსიები, პლენერზე გასვლა და სხვადასხვა ღონისძიებები.

One Response to “ფასები და პირობები”

  1. [...] შესახებფასები და პირობებიდაგვიკავშირდით 15 Sep [...]